Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPING GROENEVELD

Deze algemene voorwaarden vallen ook na te lezen op onze website https://www.campinggroeneveld.be.

1)     TOEPASBAARHEID

a)     De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Camping Groeneveld aanbiedt aan haar klanten. Camping Groeneveld heeft als vestigingseenheid en correspondentie adres: Camping Groeneveld – Groenevelddreef 14, 9800 Deinze en als Maatschappelijke zetel en facturatie gegevens: VZW Zonnestraal – Kazernestraat 33, 1000 Brussel.

b)     Onder klant/gast/opdrachtgever word verstaan de particulier of professioneel die en beroep doet op de diensten van Camping Groeneveld. Onder “diensten” wordt verstaan de verhuur van een standplaats geschikt voor een tent, caravan of camper al dan niet voorzien van elektriciteit. Het ter beschikking stellen van sanitair onder de vorm van toiletten en wasgelegenheden en de mogelijkheid tot gebruik van de wasserette, alsook de mogelijkheid tot het gebruikmaken van fietsen of kajaks.

c)      Camping Groeneveld benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde de gasten een prettig verblijf te bezorgen. Camping Groeneveld zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet kunnen opleveren van een standplaats op het vooropgestelde tijdstip en dit ongeacht het soort (mogelijk) veroorzaakte schade. Evenals in geval van annulatie door Camping Groeneveld van de uit te voeren boeking. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. 

d)     Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 3 mei 2022 van toepassing op alle offertes van Camping Groeneveld, op iedere reservatie gedaan door de klant en op alle overeenkomsten tot verhuur van een dienst gesloten tussen Camping Groeneveld en de klant. Door het sluiten van een overeenkomst of het reserveren van een standplaats erkent de klant deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Camping Groeneveld behoudt zicht het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2)     OFFERTES, PRIJSLIJSTEN EN KORTINGEN

a)     Alle offertes en prijslijsten van Camping Groeneveld zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, ook voor extra’s.

b)     Alle prijzen en tarieven van Camping Groeneveld worden uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld. Zo een korting wordt verleend, dan wordt deze korting slechts eenmalig verleend, tenzij anders vermeld.

3)     RESERVATIEPROCEDURE

a)     Om misverstanden te voorkomen prefereren wij enkel te reserveren via onze website.

b)     Bij het reserveren dient de klant steeds de volgende gegevens op te geven: zijn identificatiegegevens of dat van zijn bedrijf of het bedrijf waarvoor hij/zij handelt, het aantal personen, telefoonnummer, begin- en eind uur van het verblijf, de duur van het verblijf, eventuele huisdieren, alsmede alle andere inlichtingen die voor Camping Groeneveld van nut zijn om het verblijf tot een goed einde te brengen.

c)     Indien de gegevens na de opmaak van de overeenkomst onjuist blijken te zijn en er tot op de datum van verblijf geen correctie is meegedeeld door de klant, blijft het totaalbedrag verschuldigd. 

d)     Wanneer een klant ons foutieve gegevens bezorgt zal hiervoor de volledige prijs aangerekend en gefactureerd worden. Wij kunnen niet garanderen dat er dan een standplaats alsnog beschikbaar is met aangepaste voorwaarden. Indien er toch nog een plaats beschikbaar is, kunnen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.

e)     Mogen wij u vragen tijdig te reserveren zodat wij u de garantie kunnen bieden zodat een standplaats aan uw boeking kan gekoppeld worden.

f)     Reservaties kunnen enkel geannuleerd worden overeenkomstig punt 5 in de Algemene Voorwaarden.

4)     SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

a)     Elk verblijf dient voor aanvang van het verblijf steeds nauwkeurig te worden omschreven in een ondertekende overeenkomst met betrekking tot het verblijf. Eventuele wijzigingen aan een verblijf dienen steeds schriftelijk te worden gemeld en vastgelegd.

b)     Camping Groeneveld zal de dienst verlenen op de plaats en het tijdstip zoals overeengekomen in de overeenkomst.

5)     ANNULATIE

a)     Indien het verblijf wordt geweigerd of er door toedoen van de klant geen uitvoering kan gebeuren conform de overeenkomst, is er een schadevergoeding verschuldigd aan Camping Groeneveld. De factuur wordt opgemaakt aan of de OPDRACHTGEVER of de KLANT wanneer het om privé-boekingen gaat.

b)     Bij annulatie tot 8 weken voor de aanvang word er 10% van het bedrag in rekening gebracht.

c)      Bij annulatie tot 6 weken voor de aanvang word er 20% van het bedrag in rekening gebracht.

d)     Bij annulatie tot 4 weken voor de aanvang word er 30% van het bedrag in rekening gebracht.

e)     Bij annulatie tot 3 weken voor de aanvang word er 50% van het bedrag in rekening gebracht.

f)      Bij annulatie tot 2 weken voor de aanvang word er 80% van het bedrag in rekening gebracht.

g)     Bij annulatie tot 1 weken voor de aanvang word er 100% van het bedrag in rekening gebracht.

h)     Bij een no-show wordt het volledige bedrag gefactureerd.

i)       Alle annulatiekosten worden gefactureerd met de bijkomende dossierkost van 20€ per annulatie.

j)       De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding wanneer wij het contract vernietigen of er door ons toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven. 

6)     AFSPRAKEN BIJ AANKOMST

a)     Om het verblijf zo vlot mogelijk te laten verlopen en opdat Camping Groeneveld een optimale dienstverlening kan geven, verwachten wij van onze klanten dat ze zich aan de afgesproken in-check tijd houden. Indien u niet op tijd aanwezig bent en u verwittigd niet, met klare overkomst met Camping Groenveld tot gevolg, dan geeft u na 15 min van het overschrijden van de in-checktijd de toelating aan Camping Groeneveld de standplaats opnieuw te verhuren. LET OP: laattijdigheid word enkel geaccepteerd bij duidelijk bewijs van een valabele reden.

b)     Camping Groeneveld laat weten dat afwijkingen van de diensten steeds mogelijk zijn als deze onder de categorie uitzonderlijke omstandigheden vallen zoals bv stakingen of weersomstandigheden. Dan kan Camping Groeneveld eenzijdig een ander in-checkuur vastleggen en dient Camping Groeneveld dit te communiceren aan de klant. Indien de klant hier geen reactie aan heeft kan Camping Groeneveld niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke gevolgen.

c)      Bij het aankomen wordt er gevraagd de verblijfsovereenkomst te ondertekenen indien dit nog niet gebeurd is. Dit document dient ter eventuele controle van de bevoegde instanties en verzekeringen.

d)     Op Camping Groeneveld kan het soms zeer druk zijn tijdens het in-checken onze mensen kunnen dan helaas niet overal te gelijk zijn, gelieve hier rekening mee te houden. U BENT NIET ONZE ENIGE KLANT EN WIJ KUNNEN HELAAS NIET TOVEREN!

7)     EXTRA’S 

a)     Alle extra’s worden aangerekend, ongeacht de omstandigheden.

b)     Indien een extra niet opgegeven is bij de reservering, wordt deze NIET aanvaard of is deze niet mogelijk zonder toestemming van Camping Groeneveld.

8)     EXTRA PERSONEN OF HUISDIEREN

a)     Iedere reservatie omvat het verblijf van 2 personen, al dan niet volwassen, maar met minstens 1 persoon ouder dan 18 jaar. Bij iedere reservatie geld een huisdier als extra.

b)     Indien u extra gasten meeneemt dient u dit te vermelden bij de reservatie. Indien nodig zal een grotere standplaats worden voorzien en een meerprijs worden aangerekend. Let op: er is sowieso een toeslag voor huisdieren of extra gasten. Wanneer u geen extra gasten of huisdieren hebt opgegeven en we voorzien een plaats voor de klant die niet voldoet, kan Camping Groeneveld het verblijf weigeren.  

c)      Rolstoelen of babybenodigdheden zijn niet beschikbaar op Camping Groeneveld! Wel zijn wij gefaciliteerd voor de verzorgingsplaats of de toegang ervoor.

10)   BEVUILEN of BESCHADIGEN

a)     Er wordt met nadruk gevraagd: Respect te hebben voor ons terrein! Afval laten rondslingeren is dan ook ten stelligste verboden. Afval kan naar de daartoe voorziene punten worden gebracht.

b)     Lozen op standplaatsen is ten stelligste verboden! Hiervoor is plaats voorzien op ons terrein. Respecteer het terrein en maak gebruik van deze faciliteit.

c)      Bij het aanbrengen van schade aan het terrein, in welke zin dan ook zal er een kost van 50€/dag aangerekend worden voor de tijd dat de standplaats hierdoor uit dienst is, met een minimum van 250€. In geval van het opruimen van de standplaats bij bevuiling bedraagt de minimumkost voor de klant 350€. Eventuele extra reinigingskosten of herstellingskosten door gespecialiseerde firma’s kunnen achteraf nog in rekening worden gebracht. De factuur word volledig opgemaakt aan de klant.

d)     Bij het beschadigen van het terrein, in welke zin dan ook, zal de kost van de herstelling via een factuur opgestuurd worden naar de klant, alsook de eventuele kosten die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van de standplaats(en) of de rest van het terrein.

12)   ROKERS

a)     Het is ten strengste verboden te roken in onze publieke ruimtes! Ook niet met de vensters of deuren open!

b)     Bij aankomst op Camping Groeneveld kan u aangeven dat u een roker bent. Camping Groeneveld zal u dan laten weten waar het toegestaan is om te roken. Niet houden aan deze afspraak kan leiden tot een administratieve boete van 250€!

c)      In de trekkershutten is het ten alle tijde verboden te roken! Bij het niet houden aan deze afspraak zal Camping Groeneveld een supplement in rekening brengen van 250€. Eventuele extra kosten omdat de trekkershut tijdelijk niet beschikbaar is, wegens het verluchten/verfrissen van de trekkershut zal achteraf aan de klant worden gefactureerd.

13)   HUISDIEREN

a)     Gelieve steeds bij reservering te vermelden wanneer er een huisdier mee word gebracht. We verwachten dan ook dat deze aan de leiband blijft of in een bench. Uiteraard mag het dier de andere gasten niet storen.

b)     Indien het dier NIET werd vermeld bij de reservatie is Camping Groeneveld VERPLICHT HET DIER TE WEIGEREN!

c)      Indien het dier niet in een bench/dierentas of aan de leiband is op publiek plaatsen heeft Camping Groeneveld het recht uw verblijf per direct stop te zetten/annuleren!

d)     Het is onder geen enkele omstandigheid toegelaten het dier los te laten in de publiek toegankelijke ruimte van Camping Groeneveld.

e)     Eventuele schade of bevuiling aangebracht door het dier zal aan de klant worden gefactureerd!

f)      UITZONDERING geldt op deze regel voor gecertificeerde begeleidingshonden.

14)   AFSPRAKEN BIJ VERTREK

a)     Bij het verlaten van Camping Groeneveld is uw standplaats in dezelfde staat zoals u die hebt ontvangen. Enkel de evolutie van de natuur is hier een uitzondering op.

b)     In geen geval word het achterblijf van materiaal of afval toegestaan. Het verwijderen/opruimen hiervan kan resulteren in extra kosten aan de klant.

c)      Wij proberen zoveel mogelijk uw verblijf op te volgen, doch dit is niet altijd mogelijk. Mogen wij u vragen ons te verwittigen indien er zich ernstige afwijkingen of problemen zich voordoen.

d)     Wij vragen u steeds de uit-check tijden te respecteren. Indien u later vertrekt word zonder uitzondering tenzij anders overeengekomen met Camping Groeneveld, een extra dag aangerekend zonder het recht langer te blijven dan de originele afspraak.

e)     Eveneens vragen we u om ons te verwittigen wanneer er zich problemen met de mogelijkheid tot uit-checken op het afgesproken tijdstip.

f)     Berichtgeving binnen de 24u voor het voorziene vertrek op Camping Groeneveld dient TELEFONISCH te verlopen!

h)     Dit kan op ons enkel op ons nummer +32 494 05 79 81. 

15)   BETALINGSMOGELIJKHEDEN

a)     PARTICULIEREN

i)       Betalen gebeurt steeds op voorhand via onze website.

ii)     Een betalingsbewijs wordt aan u bezorgd.

iii)    De reservatie staat dan ook pas definitief vast wanneer de betaling wordt ontvangen.

b)     BEDRIJVEN

i)       Betalen gebeurt steeds op voorhand via onze website.

ii)     Een betalingsbewijs wordt afgeleverd. Een voldane factuur kan u achteraf worden toegestuurd indien gewenst.

iii)    Bedrijven hebben de mogelijkheid via factuur te betalen. Dit dient wel voordien te worden opgegeven bij de reservatie, samen met uw volledige facturatie gegevens. Indien dit niet zo is wordt er GEEN betaling via factuur aanvaard. Hou er rekening mee dat de factuur dient betaald te worden ten laatste 48u voor aanvang van het verblijf.

iv)     Onze prijzen zijn telkens inclusief 21% BTW. Alle klachten aangaande betalingsbewijzen of  facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 7 dagen na het betalingsbewijs/facturatie datum. De opdrachtgever/klant is hier altijd verantwoordelijk voor.

v)      Onze facturen zijn enkel via overschrijving of onze website betaalbaar en geven van rechtswege aanleiding tot intresten aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 2%. Bij uitblijven van betaling na ingebrekestelling, zal bovenop het factuurbedrag en reeds aangerekende kosten een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het totale factuurbedrag, wegens forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 50€ ter dekking van het commercieel verlies en van de administratieve kosten.

vi)     Alle klachten met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst of met betrekking tot onze facturen moeten ons per aangetekend schrijven bereiken en dit binnen de 7 dagen vanaf de datum van facturatie.

c)      FACTURATIE AAN DERDEN

i)       Indien een factuur op vraag van een opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijnde de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit onze Algemene Voorwaarden.

16)   BESLUIT

a)     Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.

b)     De persoonlijke gegevens vermeld op onze documenten zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotieacties door Camping Groeneveld. Zij geven u het recht op toegang en eventuele rectificaties voorzien door de wet van 8 december 1992 (Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

c)      Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbank van het Gerechtelijke Arrondisement Gent is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

17)   Privacy – GDPR

a)     Bij het boeken van of het opvragen van informatie over een van onze producten/diensten bij Camping Groeneveld, verleent U het recht aan Camping Groeneveld om uw gegevens bij te houden tot deze niet langer nuttig blijken. U kan van deze toestemming afzien, vermeld dit dan mee in de aanvraag.

b)     Camping Groeneveld verzameld, uw gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te verbeteren en u af en toe een nieuwsbrief toe te sturen.

c)      Uw voornaam, familienaam, adresgegevens, telefoon en/of gsm nummers, e-mailadressen en eventuele opmerkingen nodig om uw contactgegevens te vinden. Deze worden enkel ingewonnen via het e-mailverkeer die U ons toestuurt of via onze web formulieren op onze website die U invult en ons toestuurt.

d)     Camping Groeneveld behoud zich het recht geen dienstverlening te verstrekken bij het onvoldoende verstrekken van de nodige gegevens. Dit om misbruik van onze diensten te voorkomen.

e)     Wettelijk is Camping Groeneveld verplicht de voor U uitgevoerde diensten bij te houden. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres en de aankomsttijd, vertrektijd, duur van uw verblijf, standplaats nummer en elektriciteitsverbruik bij gehouden. Ook het bedrag van het verblijf als de manier van betalen met de gegevens conform de betalingsplatformen.

f)      Camping Groeneveld houd ook alle e-mail verkeer bij ten einde onze klanten telkens de zelfde service te kunnen bieden zoals ze voorheen hebben ontvangen. De Gegevens die hiervoor gebruikt worden, zijn reeds opgesomd in artikel 17b en 17c van dit document. Wij bewaren geen gegevens van U die geen betrekking hebben tot het verbeteren van onze dienstverlening ten opzichte van U. Camping Groeneveld doet geen gedragsanalyse of personenanalyse in welke zin ook. De gegevens worden enkel manueel verwerkt door onze DPO. Onze DPO is telkens de officieel aangestelde verantwoordelijke voor Camping Groeneveld.

g)     Camping Groeneveld bezorgd geen enkel van uw gegevens aan derden, nog aan overheidsinstanties, tenzij het gaat om een controle organisme van de overheid en gerechtelijk gemachtigd zijn.

h)     Er worden geen van uw gegevens buiten Europa opgeslagen.

i)       De aangestelde DPO en verwerker is de op dat moment verantwoordelijke van Camping Groeneveld – Groenevelddreef 14, 9800 Deinze  en is te bereiken via info@campinggroeneveld.be of via +32 494 05 79 81.

j)       Er word een register bijgehouden met betrekking de toevoeging van uw gegevens.

k)     Er word een register bijgehouden met meldingen indien er een beveiligingslek zou voordoen.

l)       Onze gegevens worden bewaard op de clouddiensten van Apple, Google, Vikwp en Teamleader. Deze bedrijven zijn op hun manier conform de GDPR en al de bijkomende noodzakelijkheden ter bescherming van uw informatie. Onze computers worden beveiligd en up to date gehouden door de nodige virusscanners en internet security.

m)    De verwerkte gegevens worden 7 jaar bijgehouden, dit is onze wettelijke verplichting aan de overheid.

n)     Indien u wenst na te gaan welke gegevens van U worden bewaard, u deze wenst te wijzigen of te laten verwijderen uit ons bestand, dan kan u dat via e-mail aan info@campinggroeneveld.be of via +32 494 05 79 81. Let wel omwille van de bescherming van uw gegevens kan dit enkel via deze 2 kanalen. Een e-mailtje aan een van onze andere e-mail adressen volstaat niet. Enkel onze DPO kan dit uitvoeren.

o)     Indien U van mening bent dat wij uw privacy schenden kan u contact opnemen met ons via info@campinggroeneveld.be of via +32 494 05 79 81. Indien dit voor u niet volstaat kan u ook melding of aangifte doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Telefonisch te bereiken op +32 2 274 48 00, via fax: +32 2 274 48 35, via e-mail op: commission@privacycommission.be of via de website: http://www.privacycommission.be.

Bij iedere vorm van reservatie, communicatie, bestelling of welke overeenkomst met Camping Groeneveld zijn deze Algemene Voorwaarden gelezen en geweten. 

Indien dit voor u moeilijk leesbaar is kan u deze Algemene Voorwaarden ook nalezen op https://www.campinggroeneveld.be.